UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Osoby fizyczne (zarówno prowadzące, jak i nieprowadzące działalności gospodarczej), które nie są wypłacalne mają prawo wnioskować o ogłoszenie ich upadłości – upadłości konsumenckiej. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie konsumenta, a także (możliwe najszersze) równomierne zaspokojenie jego wierzycieli.

Nowelizacja prawa upadłościowego przewiduje trzy nowe sposoby oddłużania:

  1. ustalenie planu spłaty na okres od 1 miesiąca do 36 miesięcy w sytuacji gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności nie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, albo na okres od 36 miesięcy i dłuższy do 84 miesięcy, gdy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po jego wykonaniu przez upadłego, sąd wydaje postanowienie o wykonaniu planu spłaty i umarza resztę zobowiązań.
  2. umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – oddłużenie następuje wówczas po zakończeniu postępowania upadłościowego
  3. warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego. Wówczas w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzyciel albo upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Back to top button