SPRAWY O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje, z mocy ustawy, wspólność majątkowa. Oznacza to tyle, że wszelkie przedmioty majątkowe, które nabyte zostały w czasie trwania małżeństwa przez obie strony lub każdą z nich osobno, stanowią majątek wspólny (są własnością każdego z małżonków). Po rozwodzie osoby, które kiedyś były sobie bliskie i posiadały wspólny majątek, zaczynają nowy rozdział w swoim życiu oraz budują oddzielne majątki. Koniecznym jest zatem dokonanie podziału tego, co nabyli wspólnie będąc małżeństwem.

Majątek po ustaniu wspólności majątkowej zasadniczo dzielony jest po równo. Małżonkowie mogą jednak żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. W takiej sytuacji podział następuje po uwzględnieniu nakładu pracy obojga małżonków. Pod uwagę brane są też wkład w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego.

W toku postępowania o podział majątku masz prawo również żądać również:

  • zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego,
  • zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego,
  • ustalenia, czy dana rzecz lub prawo wchodzi w ogóle w skład majątku wspólnego.

Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Back to top button