ODPRAWY PRACOWNICZE

Polskie przepisy przewidują wiele rodzajów odpraw: odprawę pośmiertną, odprawę emerytalną, odprawę rentową. Najpopularniejszą jednak jest odprawa pieniężna wypłacana pracownikom, na mocy przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwalnianym w trybie indywidualnym. Zwalniany pracownik, ma prawo do odprawy, gdy jego pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie leży po stronie pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy).

Odprawa zależy od stażu pracy pracownika ,a jej wysokość wynosi:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięczne wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.

Prosimy o opisanie istoty sprawy (problemu) oraz stanu majątkowego (chodzi o okoliczności wskazujące na brak możliwości ponoszenia przez Pana/Panią kosztów procesu).

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Back to top button